• چقدر عجیب که من عین همین احساس رو ۱۱ سال قبل داشته‌م. (و شاید هنوز هم دارم.)
    http://www.shaermaslak.blogsky.com/۱۳۸۷/۰۳/page/۳