• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/03/06 ساعت 11:29

    آخرای سفر دوست بلژیکیم صدام زد و گفت: بیرون رو نگاه کن، کوه شماست. کاش هروقت که می‌بینمت اشکم درنیاد دیو سپید پای در بند. #دماوند رونوشت به شما @bahmandaroshafa