• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/03/05 ساعت 23:36

    علی(ع) بیش و پیش از آنکه اسلامیتش جاذبه داشته باشد،اندیشه حقوق بشری‌اش مورد توجه است این است که علی(ع) می‌تواند آغازگر مدرنیزاسیون قلمداد و به دنیای مدرنیته معرفی و مورد بهره‌برداری بهتر در دین باوری قرار گیرد(بخشی از یادداشتم در روزنامه اعتماد سال ۹۰به نام علی(ع)به روایت مدرنیسم