• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/05 ساعت 10:20

    با رای نمایندگان مسعود #پزشکیان به عنوان نایب رئیس اول و عبدالرضا #مصری به عنوان نایب رئیس دوم مجلس دهم برای سال آخر انتخاب شدند و علی #مطهری در سال اخر از هیات رییسه حذف شد.

    /ایسنا