• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/03/05 ساعت 22:12

    وقتی لاریجانی معاون اجرایی خودش رو از کارگزاران می‌ذاره معلومه که بخشی از کارگزاران از جمله آقای کرباسچی برای علی آقا غش و ضعف برند