• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/04 ساعت 10:00

    آخرین وضعیت بارش‌های ایران از مجموع ۳۲۹ میلی‌متر #بارش ثبت‌شده در ۲۴۳ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۱۰۵ میلی‌متر سهم ۶۴ روز نخست بهار است. /تسنیم