• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/03/02 ساعت 01:03

    در نشست امروز خبرنگاران حوزه مجلس با آقای عارف بحث بازداشت مسعود کاظمی به دفعات از سوی همکارانم مطرح شد و آقای عارف قول مساعد برای پیگیری این موضوع را داد و از آقای احسان بداغی خبرنگار روزنامه ایران خواست با جمعی از فعالان رسانه‌ای دو طیف بحث نظام صنفی خبرنگاران را پیگیری کند.