• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/31 ساعت 10:02

    #مجازات #اسید_پاشی مشمول هیچگونه تخفیفی نمی‌شود با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات مربوط به اسیدپاشی مشمول هیچ گونه آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، و تخفیف مجازات نمی‌شود /ایسنا