• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/30 ساعت 12:30

    تعیین #مجازات ۵ تا ۲۵ سال #حبس برای مرتکبین اسید پاشی نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مجازات حبس بیش از ۵ سال تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسید پاشی تعیین و مقرر کردند در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه دیده از بیت‌المال پرداخت شود. /ایسنا