• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/30 ساعت 17:05

    تامین رایگان یا اقساطی #زمین برای ساخت #هتل در ۵٠٠ نقطه رییس جمهور با تامین زمین مورد نیاز برای ساخت هتل و اجرای طرح‌های #گردشگری در ۵٠٠ نقطه از کشور به صورت رایگان و یا اقساط ٢٠ ساله موافقت کرد. /ایسنا