• ما ایرانیان هیچگاه آغازگر #جنگ نبوده و نیستیم،ولی با صلابت آماده دفاعیم. ما #کودتای_۲۸_مرداد درکشوری راه نیانداخته‌ایم،ما به #طبس حمله نکرده‌ایم،ماهواپیمای مسافری را با۲۹۰ نفر به قعر دریا نفرستاده‌ایم،ما داعش رابرای آدمکشی نساخته‌ایم،ولی سرسختانه مقابل هرگستاخی وتجاوزی می‌ایستیم