• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1398/02/30 ساعت 14:43

    #SAIPA launches car parts domestic production initiative to fend off #sanctions http://en.otaghiranonline.ir/news/۲۱۹۸۹