• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/29 ساعت 11:02

    برخی گمان می‌کنند که خداوند به آن‌ها رسالت داده تا انسان‌ها را به زور به بهشت ببرند شاید برخی معلمان از این مساله تاثیر می‌گیرند و فکر می‌کنند باید به هر طریقی #دانش‌آموزان را به سر منزل مقصود برسانند و در جایی که نمی‌توانند کاری انجام دهند دست به تنبیه بدنی می‌زنند /ایلنا