• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/02/28 ساعت 10:58

    احیای مأموریت تاریخی کشورها و شهرهای در امتداد #جاده_ابریشم به عنوان شبکه ارتباطی تجاری-فرهنگی سه هزار ساله میان غرب و شرق، موضوعی بود که در اجلاس همکاریهای #شانگهای مطرح کردم. اشتراکات فرهنگی و توانمندیهای متعدد کشورها و شهرهای این مسیر، تقویت روابط چندجانبه و #توسعه همراه دارد