• سميرا حسيني   Sisimiss_h@

    1398/02/28 ساعت 16:22

    مدیر پایگاه میراث فرهنگی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر خبر خوبی از وضعیت دهمین اثر ایرانی در فهرست جهانی یونسکو بعد از سیل اخیر ندارد. سیل فروکش کرده اما شدت آب همچنان سازه‌های آبی شوشتر را زخم می‌زند.