• #قهرمانی ، هت‌تریک، رکورد، آقای کلین شیت، صخره سوپرمن، الماس وسط زمین، تیغ کند خط حمله، پنجره‌های بسته و باز، پروفسور، جام، جشن و البته فینال حسرت.
    اینها کلیدواژه‌های سرخ در فصل سخت بودند. سخت اما با پایانی شیرین. رستگاری بعد از زمستان سرد
    #پرسپولیس