• پلیس #نیوزلند چند روز پیش شماره تلفن جدیدی را برای مواقع غیر ضروری اعلام کرده(گزارش هایی که مربوط به گذشته است و اورژانسی نیست) تا از شماره اصلی که ۱۱۱ است برای موارد ضروری و اورژانس استفاده بهینه شود
    ویدئوی تبلیغی زیر را ببنید

    @nzpolice #NewZealand