• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1398/02/26 ساعت 00:28

    امروز در کمیته منابع انسانی #ITO اعضاء به اتفاق تصویب کردند:برای هر پست مدیریتی حداقل دوگزینه معرفی شود و در صورت عدم معرفی، کمیته فراخوان بدهد.