• سيامك قاسمى   SiamakGhassemi@

    1398/02/25 ساعت 21:46

    واقعیت این است که به نظر من این فضاى خوف و رجا بین جنگ و صلح و شرایط نه جنگ و نه صلح،در یک افق میان مدت پایدار است. در نتیجه به جاى صبر بیهوده و بى عملى براى تعیین تکلیف،به چگونه زیستن در شرایط باید فکر کنیم و استراتژى هاى مناسبى را براى بیزینس‌ها و زندگى هاى شخصى مان پیدا کنیم.