• سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

    1398/02/25 ساعت 17:29

    در اینستا پستی گذاشته‌ام درباره یک عکس قدیمی ام با #شادی_صدر و #نرگس_آبیار
    اگه بدونید توی خصوصی دوست و غریبه چه چیزهایی که بهم نگفته اند.
    باور کنید من فقط نویسنده #ادبیات_کودک هستم نه سیاستمدار و هر چیز دیگر.
    همه دنیا مال شما. هرکه را خواستید بکشید و هر که را خواستید بپرستید!