• زهرا احمدی‌پور   ZahraAhmadipour@

    1398/02/25 ساعت 21:41

    بیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم نباشد همی نیک و بد ، پایدار همان به که نیکی بود یادگار #فردوسی