• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/02/25 ساعت 22:04

    وندى شرمن عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته اى آمریکا در مقاله اى در نیویورک تایمز از کنگره ، اروپا و رهبران تجارى خواست مقابل بولتون و مسلک و سیاست جنگ طلبانه او بایستند و مانع بروز جنگ با ایران شوند.