• اینجا نشستم و دلم میخواهدکه درخواست گفت ‌وگویی برای امیرالمومنین بفرستم تایک‌گفت و گوی چالشی داشته باشیم. من‌فکر‌ میکنم علی بن‌ ابوطالب حتما درخواست مصاحبه را قبول می‌کرد. خانه «دوست» همینجاست. خانه صاحب خوشه‌های انگور … #نجف