• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/02/25 ساعت 23:04

    و هرگز آنجا رسم شراب خوردن نبوده،یعنى به روزگاران حاکم و هم در ایام وى هیچ زن از خانه بیرون نیامده بود و کسى مویز نساختى،احتیاط را ،نباید که از آن سیکى(سه یکى) کنند و هیچ کس را زهره نبود که شراب خورد و فقاع هم نخوردندى که گفتندى مست کننده است و مستحیل شده
    #سفرنامه
    #ناصر_خسرو