• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1398/02/25 ساعت 21:34

    فرهنگ که دستوری شودونماینده‌شان خود را پایین اوردو درباره ساسی‌سخنرانی کند حتی خود خواننده هم از اهمیتی که به او داده‌اند متعجب شود وزیر ا.پ هم درخواست کمک از دادستانی بکند و با افتخار خبرتشکیل پرونده رابرای مدرسه منتشرکند‌.نتیجه‌اش میشوداین‌مبتذلی که بگویم صدرحمت به کفن دزد اولی