• جناب #فردوسی کبیر؛ حکیم نام‌دارمان؛ هزار سال پیش‌تر؛ خطاب به دشمنان ایران زمین؛ برانداز و سلطنت طلب و منافق و تیمB؛ گفته: همه گورشان کام شیران کنم به کام دلیران ایران کنم خلاصه حواستون رو جمع کنید … * #ایران ازجمله پر بسامدترین واژه‌های شاهنامه است.