• روزیاتو: ۱۱ کشوری که بیشترین نرخ مهاجرت اَبَر ثروتمندان دنیا به خود را دارند @rooziato https://dgto.ir/۱al-