• سامان موحدی راد   SamanMovahed@

    1398/02/24 ساعت 17:27

    درخشان‌ترین صحنه‌ای که از دروسی همیشه تو ‌خاطرم هست اونجاییه که ونتورای خاک بر سر می‌خواست تو اون بازی حساس با سوئد اینو بفرسته تو زمین و دروسی هم طرفو ضایع کرد.

    *فکر کنم دروسی و بوفن آخرین بازیکنای تیم قهرمان جان ۲۰۰۶ هستند که هنوز بازی می‌کنند.