• سامان موحدی راد   SamanMovahed@

    1398/02/24 ساعت 13:52

    فصیحی، عضو شورای شهر قزوین: خیلی از آثار تاریخی را باید نادیده بگیریم و به آثار تاریخی خوب، اصیل و نفیس برسیم؛ جایی مانند خانه فلانی باعث توقف پروژه شهری می‌شود که باید این جزئیات را رها کنیم؛ وگرنه کل پروژه از بین می‌رود.