• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/02/22 ساعت 12:19

    خبر خبرگزاری تسنیم درخصوص عدم دعوت رئیس جمهور از آقای عارف در نشست با فعالان سیاسی کذب محض است .آقای عارف به دلیل تداخل با جلسه دیگری که از قبل برنامه ریزی شده بود امکان حضور در این نشست برایشان میسر نشد.