• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/21 ساعت 13:43

    نکته قابل توجه در #اختلاف_قیمت داروها، نام و #برند #کارخانه تولیدکننده است چرا که قیمت دارو در هر کارخانه در شورای قیمت‌گذاری متفاوت بوده و از این رو از یک نوع دارو قیمت‌های متفاوتی وجود دارد.

    /ایسنا