• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/02/21 ساعت 06:31

    مملکت اینقدر خر تو خره که در آن یک مدیرکل معزول، شبانه از سوی فردی که خود با #رانت‌رسانه‌ای به جایگاه مدیریت ارشد یک استان راهبردی رسیده، دوباره یک پست کلیدی دیگر را در اختیار می‌گیرد / جناب آقای #شهبازی از قدیم گفتن گاماس گاماس، به کجا چنین شتابان؟ #عباس_اسلامی