• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1398/02/21 ساعت 17:20

    اصل: کارِ درست را باید انجام داد تبصره ۱: #کار_درست را باید در زمان درست انجام داد تبصره ۱ مکرر: کار درست را باید در #زمان و #مکان درست انجام داد تبصره ۲: کار درست را باید به #روش درست انجام داد