• سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

    1398/02/20 ساعت 11:16

    روح باغچه بان شاد که خادم بزرگ و بی ادعای کودکان بود. اما چاپ کتاب کودک در ایران حدود نود سال قبل از باغچه بان و در دوره محمدشاه قاجار شروع شده بود و چندین نویسنده و ناشر حرفه‌ای کتاب کودک قبل از دوره پهلوی که باغچه بان آثارش را منتشر کرد در ایران به فعالیت پرداخته بودند.