• به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که کسی ترمز تولید داخل باشد. همچنین اجازه ورود داروهایی مشابه تولیدات داخل را هم نمی‌ دهم. ساختار باید به گونه ‌ای باشد که در نظام بوروکراتیک سازمان #غذا و #دارو، ترمزی برای #تولیدکنندگان وجود نداشته باشد.