• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1398/02/18 ساعت 01:09

    در پی انتشار #کلیپ_شادی دانش آموزان سخن از استیضاح وزیر و اخراج مدیران مدارس می‌شود.خب بعد؟ آیا پس از این اقدامات بچه‌ها به چنین ترانه هایی گوش نمی‌دهند و همه امور بر وفق مراد می‌شود؟ سازمانها و مراکز و نهادهای فرهنگی و مذهبی در این سالها چه کرده اندکه نتیجه‌اش چنین شده است؟