• محمد حسین خوشوقت   MKhoshvaght@

    1398/02/16 ساعت 13:00

    #ترامپ امید دارد تا انتخابات آینده #آمریکا، با فشار حد اکثری، باعث تسلیم و یا فروپاشی ایران شود؛ و گر نه، احتمال #حمله محدود نظامی تا پیش از #انتخابات، بسیار بالا خواهد بود. و اما اکنون، #ایران آماده بر داشتن نخستین گام مقابله هوشمندانه با ترامپ است: تا پایان هفته! #برجام