• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/16 ساعت 10:20

    طرح «#کویر تا #دریا»، مسیر گردشگری جدید رئیس سازمان #گردشگری: برنامه کویر تا دریا در دستور کار استان‌های مازندارن و سمنان قرار دارد، جاذبه‌های کویر، جنگل و دریا می‌تواند یک مجموعه کامل گردشگری را بوجود بیاورد و قطعاً مسیر گردشگری جدیدی برای کشور رقم می‌خورد. /ایسنا