• با هر سازوکاری که فکرش رو می‌کنم می‌بینم #رانت_بنزین هرچند به ظاهر قرار است به نفع عده‌ای باشد، ولی باز هم به‌نظر می‌رسد جیب عده‌ای معدود را پر کند. پیچیدگی‌ زیاد است هم باید از رانندگان حمایت کرد و هم این حمایت تبعات #فساد آمیز دارد #سهمیه #بنزین #سهمیه‌بندی