• با هر سازوکاری که فکرش رو می‌کنم می‌بینم #رانت_بنزین هرچند به ظاهر قرار است به نفع عده‌ای باشد، ولی باز هم به‌نظر می‌رسد جیب عده‌ای معدود را پر کند.
  پیچیدگی‌ زیاد است
  هم باید از رانندگان حمایت کرد
  و هم این حمایت تبعات #فساد آمیز دارد

  #سهمیه
  #بنزین
  #سهمیه‌بندی