• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/02/14 ساعت 18:56

    محسن #هاشمی: یک لحظه هم به کاندیدا شدن ١۴٠٠ فکر نمیکنم. به #روحانی رای دادم و ازوضعیت کنونی راضی نیستم ولی فعلا هم رایم راپس نمی‌گیرم