• سميرا حسيني   Sisimiss_h@

    1398/02/13 ساعت 20:23

    روز جهانی آزادی مطبوعات است اما #مرضیه_امیری دوست و همکارمان در روزنامه شرق که برای تهیه گزارش از تجمع روز کارکر رفته بود در بند است @Rouhani_ir