• فرشاد میخک بیرانوند   farshad_beyran1@

    1398/02/11 ساعت 10:36

    سال گذشته طبق آمارای مرکز آمار گزارشی درباره جایگزینی کارمندای بی مزد با کارگرا با این مضمون نوشتم: در اقتصاد واردات محور نه صنعت که خدمات رشد میکنه و فوج فوج نیروی کار مجانی در این حوزه با عنوان شکیل «کارمند» مورد استثمار قرار میگیرن #روزکارگر+مند مبارک