• سوالی که در #روز_کارگر می‌بایست از خود بپرسیم این است که برای تسهیل #معیشت کارگران به عنوان طلایه‌داران تحقق اهداف سال رونق تولید چه اقداماتی از قلم افتاده و با کدام دستگاه و سازمان باید هم‌افزایی نمود.مسئولان باید طعم روز کارگر را با بهبود شرایط معیشتشان شیرین‌تر کنند.