• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/02/08 ساعت 00:10

    در سال ٩٧ بیش از ٢٠٠ هزار مترمربع از چمنهای سطح شهر #اصفهان را با چمن مقاوم به کم آبی جایگزین کردیم. هدفگذاری جایگزینی چمن‌های مقاوم برای امسال‌، ٥٢٠ هزار مترمربع و برای سال ٩٩، در حدود ٩٣٦ هزار مترمربع است. هدف کلی توسعه فضاهای سبز با گونه‌های مقاوم در راستای توسعه پایدار است