• جناب #محمدجواد_ظریف در حالی با بیان «بیایید تبادل (زندانی) کنیم. من آماده این کار هستم.» اقدام به باز کردن مجدد قصه #مذاکره کرده که دستگاه دیپلماسی با هندوانه دربسته مواجه نیست و همین مسیر را تا آخر رفته است. در #فرهیختگان به این موضوع با عنوان «کارگزار تحریم‌سازی» پرداختیم.