• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1398/02/05 ساعت 23:25

    « #آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» کسانی که این سخن #امام_خمینی را باور ندارند ماجرای #طبس و شنها و نیز حمله اصحاب فیل و پرندگان ابابیل را بازخوانی کنند! «ولله جنودالسماوات و الارض و کان‌ الله عزیزا حکیما»