• محمد حسين كريمی پور   M_H_Karimipour@

    1398/02/05 ساعت 17:39

    ایسنا از قول وزیر نیرو: «در ۵۰ سال گذشته متوسط #بارش در کشور ۲۱۰ م م بوده. در سال آبی جاری (مهرماه سال ۹۷ تا کنون) ۳۱۵ م م باریده و این یعنی ۱۷۵ درصد بارش بیشتر.» توزیع یکنواخت بارش بین ماههای سال، از متصدی آب کشور بعیدست! ماههای گرم، خیلی کم بارش ترند!