• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1398/02/03 ساعت 21:45

    رقابت #استارتاپ‌ها در فینال رویداد استارتاپ #جاده_ابریشم http://www.itmen.ir/news/۲۷۱۷۵۵/٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪D۸٪AA-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪BE-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪BE-٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۵ …