• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/02/03 ساعت 17:41

    برای نامگذاری پسر دوم چندین نام کاندید بودند بر اساس سنت دیرین خانوادگی اسامی و در میان صفحات قرآن گذاشتیم و … نامی که قرعه قرآن بنامش افتاد #حسین بود #جانم_حسین