• محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

    1398/02/03 ساعت 21:55

    همه‌ی بدبختی‌های انسان این است که به #تدبیر خودتکیه میکند،میخواهد خدایی کند. برخی خیال میکنند #خدا که به انسان اختیار داده،ازخودش سلب اختیارکرده. امادر واقع اراده و اختیاری که خدا به ماداده، همانندکلیدهای برق داخل خانه است،مااجازه‌ی خاموش و روشن کردن داریم،اماکلید اصلی دست خداست.